Dissabte, 8 De Maig De 2021
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

TAULELL D'ANUNCIS

En Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2017 s'ha aprovat inicialment el projecte d'urbanizació del sector industrial SUD I02, i s'exposa al públic durant un termini d'un mes per tal que pugui ser examinat per qualsevol interessat i es puguin furmular les al·legacions que s'estimin pertinents.

Podeu consultar el projecte a l'enllaç adjunt.

... + info

Es fa pública l'acta del tribunal qualificador pel procés de selecció per configurar una borsa de treball per a la plaça de Secretari Interventor interí de l'ajuntament de Seròs.

... + info

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida el text íntegre de les Ordenances municipals aprovades definitivament.

... + info

S'aprova inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Seròs. Aquest ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els assistents en la sessió plenària estraordinària del passat 28 d'abril de 2015.

... + info

Informació pública sobre la tramitació de llicència d'obres per Instal·lació explotació porcina d'engreix de porcs, situada en sòl no urbanitzable, al polígon 5 parcel·la 9 del paratge Montllobe, promoguda pe ENRIC BUCHACA ARFELIS.

... + info

Mapa Web